ETUSIVU - YHDISTYS - TOKO - AGILITY - PK - KILPAILUT

HALLITUS

TOIMIHENKILÖT

SÄÄNNÖT

KENTTÄ

TUOTTEET

 

Yhdistyksen säännöt

1 §
NIMI JA KOTIPAIKKA
  Yhdistyksen nimi on Heinolan Palvelus- ja Seurakoira ry.
ja sen kotikunta on Heinolan kaupunki.

2 §
TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU


Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää palvelus-
ja seurakoira harrastusta jäsentensä keskuudessa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koira-
harrastukseen liittyviä kilpailuja, kokeita, näyttelyitä, ym.
tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten
tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna
asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 §
JÄSENET
  Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki hyvämaineiset
henkilöt, jotka sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä
sekä niiden nojalla tehtyjä päätöksiä. Yhdistyksen jäsenet
ottaa ja erottaa yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistuksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka
suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäseniltä sekä perhe- ja nuorisojäseniltä (alle 15v.)
perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
vuosikokous.

Kunniajäsenikseen voi yhdistys kutsua jäseniään, jotka
erikoisen huomattavalla tavalla ovat edistäneen tai tukennet
yhdistyksen toimintaa, tai jotka muuten ovat ansiokkaasti
toimineet yhdistyksen hyväksi. Päätös kunniajäseneksi
kutsumisesta voidaan tehdä hallituksen esityksestä yh-
distyksen kokouksessa, jos sitä kannattaa vähintään kaksi
kolmannesta läsnä olevista jäsenistä.

4 §
HALLITUS
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosiko-
kouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi varsinaista sekä
neljä varajäsentä.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen
muista jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa.
Erovuoroiset valitaan ensimmäisenä vuonna näiden
sääntöjen tultua voimaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä
ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun katsovat
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen
jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen
jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan-
luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheen-
johtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 §
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
  Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahaston-
hoitajan kanssa.

6 §
TILIT
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään
kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään
viikkoa ennen vuosikokousta.

7 §
YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE
KUTSUMINEN
  Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu
on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisen kullekkin
jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakun-
nalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 §
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenes osa (1/10)
yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoi-
tettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä 14 päivän kuluessa vaatimuksen
esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnäolevalla
jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä
toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta
muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen
puheenjohtajan mielipide.

9 §
VUOSIKOKOUS
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.
2.

3.
4.
5.

6.


7.

8.
9.

10.

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien
lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
sekä jäsenmaksujen suuruus
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi
varatilintarkastajaa
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyken jäsen haluaa saada jonkin asian yh-
distyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjal-
lisesti ilmoitettava hallitukselle niin huvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokous kutsuun.

10 §
SÄÄNTÖJEN JA MUUTTAMINEN JA
YHDISTYKSEN PURKAMINEN
 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen
purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan
tarkoitukseen.